Váš nový distributor léčivých a pomocných látek

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Magistraliterdistributio věrnostní program

 

  1. 1. Nároky z vad zboží (reklamaci) může kupující uplatnit v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

  2. 2. Kupující může uplatnit reklamaci:

2.1. Ihned při přejímce zboží od dopravce, zjistí-li zřejmé rozdíly či vady např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě nebo zjistí-li vnější poškození nebo označení zboží. Zjištěné rozdíly a vady uvede kupující na dodací list, doplní datum, jméno a podpis reklamující osoby. Dopravce potvrdí převzetí reklamovaného zboží na dodací list svým podpisem a uvede registrační značku vozidla.

2.2. Jako pozdější reklamaci z důvodu zjevné vady a poškození zboží, rozdílu v počtu a druhu zboží, nesouhlasu s cenou či exspirací, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Reklamaci je nutné uplatnit písemně, faxem nebo elektronickou poštou s uvedením: důvodu reklamace, čísla dodacího listu, názvu zboží, MJ, množství, šarže nebo na formuláři Reklamačního protokolu s vyplněním všech požadovaných údajů.

2.3. Z důvodu nevyhovující kvality zboží. Reklamaci je nutné uplatnit ihned po zjištění vady, prokazatelným způsobem, nejpozději však do data exspirace zboží, a to písemně, faxem nebo elektronickou poštou jak uvedeno v bodě 2.2.

  1. 3. Při uplatnění reklamace je kupující povinen zajistit, aby bylo reklamované zboží řádně zabaleno a nedošlo k jeho znečištění či porušení originálního obalu s ohledem na povahu a druh reklamace. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout přijetí reklamovaného zboží.

  2. 4. Vrácení reklamovaného zboží si zajišťuje kupující sám na vlastní náklady nebo může využít smluvního dopravce prodávajícího. V takovém případě náklady na přepravu kupující nehradí.

  3. 5. V případě vrácení zboží prostřednictvím dopravce je nutné tuto skutečnost oznámit telefonicky, faxem nebo elektronicky. Reklamované zboží předá kupující dopravci spolu s vyplněným Reklamačním protokolem. Dopravce potvrdí převzetí zboží kupujícímu na kopii Reklamačního protokolu, kam uvede jméno a registrační značku vozidla.

  4. 6. Výměna nebo náhrada zboží, reklamovaného z důvodů uvedených v bodech 2.1. a 2.2., bude provedena ihned po jeho vrácení a doručení přepravcem na adresu provozovny magistraliterdistributio Vičanová s.r.o., Rybníčky 2008/27, 741 01 Nový Jičín.

  5. 7. V jiných, než uvedených, případech je reklamace zboží vyřízena bez zbytečného odkladu.

 

Reklamační řád ke stažení zde.

Reklamační protokol ke stažení zde.